POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zasady zachowania prywatności
Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Dlatego opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o uczestnikach programu lojalnościowego LIGA GRACZY.
Dane osobowe przekazywane przez uczestników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez uczestnika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).
Zasady podstawowe
Spółka LG Electronics Polska, będąca właścicielem serwisu Ligagraczy.lge.pl, służącego do prowadzenia za jego pośrednictwem programu lojalnościowego „LIGA GRACZY”, którego organizatorem jest Advertnet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany „Organizatorem”). Organizator jest zobowiązana do ochrony twojej prywatności, w szczególności jako Administrator Danych, dba o ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Ligagraczy.lge.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Serwis Ligagraczy.lge.pl jest serwisem zamkniętym, dedykowanym tylko do wąskiej społeczności wybranych podmiotów współpracujących z LG Electronics Polska Sp. z o.o.
Administracja danych
Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem programu lojalnościowego LIGA GRACZY jest Advertnet Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czwartaków 133 D, 04-430 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 328978, NIP: 522-291-70-26, adres mailowy: biuro@advertnet.pl. - zwany dalej „Administratorem”. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Dane wymagane podczas rejestracji
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych:
 • imienia (imion), nazwiska, data urodzenia, numeru telefonu komórkowego,
 • adresu poczty elektronicznej (login)
 • hasła dostępu do konta
 • danych wskazujących na firmę, w której użytkownik pracuje. Dane powinny być podawane przez osobę, której dotyczą.
Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, na serwerach LG Electronics Polska Sp. z o.o., w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Organizator oraz LG Electronics Polska sp. z o.o. w zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w zakresie niezbędnym do utrzymywania serwisu ligagraczy.lge.pl.
Cel pozyskiwania danych
Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w następujących celach:
 • świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych nagród, obsługi reklamacji;
 • realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;
 • skontaktowania się w ramach przesłania zapytania poprzez dostępne formularze – przez okres niezbędny do udzielenia stosownej odpowiedzi, co związane jest z udzieleniem zgody, która udzielana jest dobrowolnie, w drodze okazania woli na przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych i ma postać wyraźnego działania potwierdzającego w postaci przesłania lub bezpośredniego przekazania danych, w szczególności danych kontaktowych;
 • otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności informacji marketingowej wysyłanej Uczestnikowi, jeżeli wprowadzi mail w oznaczone pole i wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie checkboxa na otrzymywanie informacji handlowych. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty produktów Administratora;
 • marketingu bezpośredniego - co związane jest z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO);
 • informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) mogą być wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami należącymi do LG Electronics Polska. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; data urodzenia.
Okres przechowywania danych
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż do czasu odwołania zgody bądź zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.
Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać dane dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym masowe wysyłki mailingowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Uczestnika mogą zostać udostępnione kontrolerom.
Przekazywanie danych do Państw trzecich
Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków: (i) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (ii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, (iii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł korporacyjnych.
Prawa Uczestników związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw Uczestnik powinien się skontaktować z Administratorem - dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.
Prawo wniesienia skargi do organu
Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pliki cookies
Strona LIGA GRACZY wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik zapisywany przez serwer na komputerze i w przeglądarce użytkownika. Cookies nie są używane do pobierania i przechowywania jakichkolwiek danych osobowych, adresowych użytkownika ani żadnych poufnych informacji z jego komputera. Pliki cookies będą używane w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisu oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce uniemożliwia korzystanie z naszych usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.
Ustawienia cookies
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych LIGA GRACZY. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.
Statystyki
Niektóre dane, pozyskane z logów serwera (adres IP, domena, itp.) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony LIGA GRACZY oraz do administracji serwerem firmy.
Linki zewnętrzne
Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Organizator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w ligagraczy.lge.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.
created and powered by: Mobility First