Zasady zachowania prywatności
Zasady podstawowe
Spółka LG Electronics Polska, będąca właścicielem serwisu Ligagraczy.lge.pl, służacego do prowadzenia za jego pośrednictwem programu lojalnościowego „Liga Graczy”, którego organizatorem jest Advertnet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany „Organizatorem”). Organizator jest zobowiązana do ochrony twojej prywatności, w szczególności jako Administrator Danych, dba o ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Ligagraczy.lge.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Serwis Ligagraczy.lge.pl jest serwisem zamkniętym, dedykowanym tylko do wąskiej społeczności wybranych podmiotów współpracujących z LG Electronics Polska Sp. z o.o. Dane Użytkownika pobierane w Ligagraczy.lge.pl będą wykorzystywane przez Organizatora w celu prowadzenia programu lojalnościowego, a także mogą być wykorzystywane przez LG Electronics Polska, będącego partnerem w programie lojalnościowym, w celach marketingowych. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) mogą być wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami należącymi do LG Electronics Polska. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Pliki cookies będą używane w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisu oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce uniemożliwia korzystanie z naszych usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.
Dane wymagane podczas rejestracji
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imienia (imion), nazwiska, adresu poczty elektronicznej (login) i hasła dostępu do konta oraz danych wskazujących na firmę, w której użytkownik pracuje. Dane powinny być podawane przez osobę, której dotyczą.
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Advertnet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańczyka 28/45. Advertnet Sp. z o.o przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w regulaminie programu lojalnościowego. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Ligagraczy.lge.pl, w tym w celu zorganizowania sprawnej komunikacji między LG Electronics Polska Sp. z o.o, a użytkownikami portalu Ligagraczy.lge.pl oraz w celach statystycznych i marketingowych. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Organizator oraz LG Electronics Polska sp. z o.o. w zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w zakresie niezbędnym do utrzymywania serwisu Ligagraczy.lge.pl.
Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Ligagraczy.lge.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Odsyłacze do innych stron internetowych
Organizator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Ligagraczy.lge.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.
created and powered by: Mobility First